Skip to content

Klaipėda Vasario Septynioliktoji, 2013

by on February 17, 2013

Kreipimasis į LR Seimo pirmininką ir Seimo narius
Piketas 2013-02-17 Klaipėdoje. II
Vakar Lietuva paminėjo Nepriklausomybės 95-erių metų sukaktį. Graži , iškilminga ir visai Lietuvai reikšminga data. Gatvėse vasario vėjyje plazdėjo šventiškos Trispalvės.

Šiandien susirinkę į piketą Klaipėdoje, Atgimimo aikštėje, mes atsiminėme ir kitas Trispalves, nuožmiai trypiamas ir draskomas Lietuvos valstybės vardu, kraupiai aidint mažo vaiko klyksmui.

Jau devyni mėnesiai, kaip mes, tauta, esame pažeminti, sutrypti ir paniekinti savo Tėvynėje, savais mokesčiais išlaikomų pareigūnų. Sutrypti, išniekinti lyg tos pačios Lietuvos simboliai, tada ankstų, vėsų gegužio rytą prieš devynis mėnesius.

Valdžiagyviai, norėdami išlikti valdžioje, strateguodami savo planus, naudoja dezinformaciją, cinišką melą, įstatymų ir Konstitucijos nesilaikymą. Tautai primetama tik “iškastruota”, melo gurvuoliais aplipusi tiesa. Še, tenkintės ir nebelįskite į akis…

Pasirodo to jiems per maža. Ėmė naudoti net smurtą prieš taikius tautiečius. Kas gali apginti Tautos garbę? Kas gali sustabdyti prieš mus, piliečius, valdžiažmogių naudojamą akių dūmimo, melo bei fizinio ir psichinio smurto ir niekinimo mašiną?

Kreipiamės į Jus, į aukščiausią Lietuvos valdžią: stabdykite tautos žeminimo, tyčiojimosi, smurto ir niekinimo politiką. Tik Jūs galite grąžinti tautai pasitikėjimą, užkirsti kelią žmogaus orumo žeminimui. Kodėl AT pirmininkas, teisėjų tarybos pirmininkas G. Kryževičius viešai vadina savo kolegą “pūliniu”? Kas jam davė tokią teisę, dergtis lyg pamišėliui turgaus aikštėje?

Kodėl teisminės valdžios viršūnėje aukštą postą užima Lietuvos Respublikos Teisėjų etikos kodekso nesilaikantis keikūnas Gintaras Kryževičius?

Seimo nariai, sugrąžinkite pasitikėjimą valdžia, inicijuokite Aukščiausio teismo pirmininko G. Kryževičiaus atstatydinimą.

Tokių piliečių išvis neturėtų būti teisėsaugos mechanizme. Šis teisuolis nekeikia, nepravardžiuoja prokurų stropiai vilkinusių Kauno pedofilijos bylą, jis neburnoja teisėjų nelogiškai nagrinėjančių tik pagal vieną jiems patikusį epizodą keliasdešimties tomų bylą, jis nepurkštauja ir ant kolegos su mantija, sumaišiusio prokuroro pareigas su advokato. Ne, jis lyg siurbėlė, besitaikanti į kraujuojančią žaizdą, dantis šiepia linkdamas link buvusios mergaitės globėjos ir gynėjos N. Venckienės. Iš kur toks lojalumas marinamoms rezonansinėms byloms bei jų marintojams?

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui V. Gedvilui
Seimo nariams

DĖL INICIJAVIMO AUKŠČIAUSOJO TEISMO PIRMININKUI G. KRYŽEVIČIUI APKALTĄ UŽ KOMPETENCIJOS STOKĄ

KREIPIMASIS
2013-02-17

2012-01-04, tuoj po TV laidos „Teisė žinoti“, mes, visuomeninkai, kreipėmės į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą, Vyriausybę. Reikalavome Aukščiausio teismo pirmininko atsistatydinimo. Atsakymo nesulaukėme, nors mūsų kreipimasis buvo atspausdintas „Laisvame laikraštyje“ 2012-01-19 ( žiūr. archyvas)

Prašome Seimo narių inicijuoti Aukščiausio teismo pirmininkui apkaltą dėl reikalavimo per TV laidą „Teisė žinoti“ 2012-01-04 vykdyti neįsiteisėjusį Kėdainių apylinkės teismo teisėjo V. Kondratjevo nutartį.

Viešas AT Pirmininko pasisakymas demonstravo arba visišką AT pirmininko nekompetenciją, arba jis tyčia siekė įtakoti visuomenės nuomonei, kad tie, kurie yra valdžioje, gali nesivadovauti įstatymais. Nekyla abejonių, kad AT Pirmininkui žinomas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 282 ir 283 straipsnių turinys.

Įstatymas nustato, kad skubiai vykdytini sprendimai tiktai bylose dėl išlaikymo priteisimo, dėl darbo užmokesčio priteisimo, dėl iškeldintų iš gyvenamųjų patalpų asmenų įkeldinimo, dėl neteisėtai atleisto, perkelto ar nušalinto darbuotojo grąžinimo į darbą. Teismui suteikta teisė išimties tvarka skubiai vykdyti teismo sprendimą arba nutartį tiktai tokiais atvejais, kai dėl ypatingų aplinkybių delsimas įvykdyti sprendimą gali padaryti didelę žalą išieškotojui arba sprendimo įvykdymas gali tapti negalimu. .
TV laidoje „Teisė žinoti“ AT pirmininkas teigė, kad instancinė teismų sistema yra modelis, ta priemonė, kuri garantuoja teisėtumo patikrą, tačiau visa Lietuva stebėjo kaip I-os instancijos teismo neįsiteisėjusį sprendimą reikalauja vykdyti AT pirmininkas G. Kryževičius. Tai AT pirmininko savavališkas įstatymo raidės interpretavimas.

Kai per TV laidą “Teisė žinoti” Aukščiausio teismo pirmininkas G. Kryževičius teigė, kad Lietuvos teismų instancinė sistema, garantuoja apeliaciją bei teismų patikrą, tai sekantis AT pirmininko teiginys turėjo būti, kad, negalima vykdyti neįsiteisėjusį sprendimą, o teisėją V. Kondratjevą už savo netinkamą pareigų vykdymą, padarytą žalą teismų sistemai pasiūlyti Prezidentei atleisti iš teisėjų pareigų.

Deja, TV laidoje viso to neišgirdome, atvirkščiai, sužinome, kad AT pirmininkas G. Kryževičius yra už instancinės teismų sistemos griovimą. Manome, kad gindamas tuos, kurie griauna pakopinę teismų sistemą, padarė žalą teisingumui, dar labiau suskaldė Lietuvos visuomenę, kuri ir taip nepasitiki Lietuvos valstybės teismais. 2009 m.

„EUROBAROMETRO“ tyrimai rodo, kad ES valstybių tarpe Lietuva atsidūrė paskutinėje vietoje pagal visuomenės pasitikėjimą teismais. Šiandien pasitiki teismais vos 15 % Lietuvos gyventojų, nepasitiki per 78 %.
Teisėja N. Venckienė įrodė, kad turėjo apskundimo teisę, nepraleido apskundimo termino ir Kodekse nėra numatytas neapskundimo atvejis, todėl balandžio mėnesį Kėdainių apylinkės teismo sprendimą nagrinėjo aukštesnio teismo instancija – Klaipėdos apygardos teismas.

Reikalaujame inicijuoti apkaltą AT pirmininkui G. Kryževičiui už trukdymą skųsti žemesnio teismo teisumą ir pagrįstumą aukštesniam teismui, už asmeniškumą ( išvadino pūliniu teisėją, kuri reikalavo laikytis teismo sprendimo patikros ir įstatymo), už veiklą, kurios tikslas, kad Lietuvos visuomenė nepasitikėtų teismais.

Pasirašo piketo dalyviai: Virginijus Partaukas, Virginija Jurgilevičienė, Stanislava Urniežienė, Vaclovas Stončius, Stasys Žygelis, Aleksandr Žukovskij, Antanas Kasperavičius, Stanislava Bidikienė, Aušra Muchtariova, Vytautas Zakarauskas

From → Pradzios

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: